دکتر شبنم مهدوي

پزشك عمومي
مديريت درمانگاه دانش ( وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ) از ٨٩ الي ٩١
همكاري و اجراي طرح نمايشي پروژه پرونده
الكترونيك سلامت وزارت بهداشت و درمان در درمانگاه دانش در سال ٩٢
همكاري در بخش پوست و مو سان آي بيمارستان عرفان از سال ٨٨ تا حال
مديريت كلينيك پوست و مو بهسا از ٩١ تا ٩٣
مديريت مركز پوست وزيبايي هليابرين از ٩٢ تا به حال
مديريت و طرف قرارداد كلينيك دندانپزشكي و پوست درمانگاه دانش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ١ز مهر ٩٤ تا به حال
دوره هاي مختلف ليزر و پوست و مو و زيبايي و ليفت نخ و در داخل و خارج از كشور